Passport

Passport

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2567

| 10,480 view

การทำหนังสือเดินทางหาย ควรปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งความที่โรงพักในเขตที่ทำหนังสือเดินทางหาย ทางโรงพักจะให้ใบแจ้งความ และหนังสือตอบกลับของการแจ้งความ
 2. นำหนังสือตอบกลับไปยัง ตม. (出入境) เพื่อตรวจสอบและขอใบรับรองหนังสือเดินทางสูญหาย
 3. นำเอกสารข้อ 2 มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอ CI (เอกสารชั่วคราวทดแทนหนังสือเดินทางไทย) หรือ หนังสือเดินทางชั่วคราวหรือ หรือทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากผู้ร้องขอพำนักอยู่จีนต่อ
 4. ภายใน 30 วัน หลังทำหนังสือรับรองข้อ 2 เสร็จสิ้น จะต้องกลับไปที่ ตม. (出入境) เดิมเพื่อทำวีซ่าประเทศจีนเพื่อใช้ในการเดินทางออกนอกประเทศ หรืออยู่ต่อในประเทศจีน

            ขอทำหนังสือเดินทางค่าธรรมเนียม 350 หยวน

กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว ยื่นคำขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบ ดังนี้

       1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1ชุด

       2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด

       3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

       4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)1 ชุด

       5. รูปถ่ายสี 2 นี้ว 1ใบ

กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้ัยื่นคําขอด้วยตนเอง  โดยมีบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเดินทางมาให้ความยินยอม พร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. เอกสารของบุตร

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข)
 2. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัว)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสี 2 นี้ว 1ใบ

2. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)

3.เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 2. สำเนาใบทะเบียนสมรสไทย 1 ชุด (หากจดทะเบียนสมรส)

หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0592-2027980  0592 – 2027982

No.3 Building Cityhotel Xiamen No.16 Huyuan Rd Siming District,Xiamen City

地址: 厦门市思明区虎园路16号 厦门宾馆3号楼

เอกสารแทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity: C.I.) (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 1. คำร้องขอ C.I. 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ )
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และหน้าที่มีตราประทับวีซ่า (หากมี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
 6. ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย 
 7. Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน 

กำหนดเสร็จ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง