การรับรองยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การรับรองยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,167 view
 • การรับรองยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ค่าธรรมเนียม  125 หยวน/ฉบับ

ขั้นตอนการขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแบบใหม่

1. นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบรับรองสถานะการศึกษา

 • ใบรับรองฯ จะต้องเป็นภาษาจีนและอังกฤษ โดยกระดาษที่ใช้ในการออกใบรับรองฯ ต้องเป็นหัวกระดาษของสถานศึกษาเท่านั้น
 • ใบรับรองฯ ต้องมีตราประทับของสถานศึกษา
 • ใบรับรองต้องมีชื่อและเบอร์ติดต่อ จนท. ของ สนง. ที่ออกใบรับรองฯ
 • ใบรับรองฯ ต้องระบุว่านักศึกษากำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถานศึกษาใด และวิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี

2. นักศึกษานำใบรับรองฯ ไปแปลเป็นภาษาไทย (นักศึกษาสามารถแปลเองได้ รับรองเองได้ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ให้เขียนตัวบรรจงได้) และจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ถ้ามี

3. นักศึกษาจะต้องเดินทางมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองฯ ที่ สกญ. ด้วยตนเอง

กำหนดเสร็จ    ใช้เวลา 2 วันทำการ

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0592-2027980  0592 – 2027982

No.3 Building Cityhotel Xiamen No.16 Huyuan Rd Siming District,Xiamen City

地址: 厦门市思明区虎园路16号 厦门宾馆3号楼