วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 606 view

กรณีการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

นักเรียนนักศึกษาจะต้องยื่นทำนิติกรณ์กับทางสถานกงสุลฯ เพื่อยืนยันสถานะภาพของท่าน สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมคือ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) สำเนาวีซ่าที่ท่านใช้ในประเทศจีน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักเรียน
2.ใบรับรองสถานะนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของบุคคลที่จะทำนิติกรณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งบัตรแสดงตน(และสำเนา)ของผู้ได้รับการมอบอำนาจ