1,300 view

หนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

กรณีหนังสือเดินทางหาย

1.แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นในท้องที่ที่ท่านได้ทำหนังสือเดินทางหาย ทางสถานีตำรวจจะออกใบตอบรับการแจ้งความให้
2.นำใบตอบรับการแจ้งความไปยื่นที่กองตรวจคนเข้าเมืองของท้องที่ที่ท่านเดินทางเข้ามายังประเทศจีน กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการยืนยันการเดินทางเข้าของท่านโดยออกใบสำคัญการแจ้งความให้
3.นำใบสำคัญการแจ้งความดังกล่าวมายื่นที่สถานกงสุลฯ เพื่อขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันสถานะของท่าน
ค่าบริการการทำหนังสือสำคัญประจำตัว (CI) 75 หยวน
4.นำใบสำคัญการแจ้งความและ CI ไปยื่นที่กองตรวจคนเข้าเมืองของเมืองที่ท่านเดินทางเข้ามายังประเทศจีนภายใน 30 วัน เพื่อขอวีซ่าในการเดินทางกลับประเทศไทย