วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 745 view

กรณีการทำหนังสือเดินทางใหม

นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่กำลังจะหมดอายุพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน มาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายใน 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ

ในกรณีผู้ขอหนังสือเดินทางใหม่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ขอจะต้องมีบิดาและมารดาเป็นผู้พามา และแสดงความยินยอมที่สถานกงสุลฯ ด้วย โดยต้องนำใบสูติบัตรหรือบัตรประชาชนของผู้ขอ ใบทะเบียนสมรสของบิดามารดา หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา ทะเบียนบ้าน

ค่าทำหนังสือเดินทางใหม่ (Passport) 350 หยวน

 

กรณีหนังสือเดินทางหาย

1.แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นในท้องที่ที่ท่านได้ทำหนังสือเดินทางหาย ทางสถานีตำรวจจะออกใบตอบรับการแจ้งความให้
2.นำใบตอบรับการแจ้งความไปยื่นที่กองตรวจคนเข้าเมืองของท้องที่ที่ท่านเดินทางเข้ามายังประเทศจีน กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการยืนยันการเดินทางเข้าของท่านโดยออกใบสำคัญการแจ้งความให้
3.นำใบสำคัญการแจ้งความดังกล่าวมายื่นที่สถานกงสุลฯ เพื่อขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันสถานะของท่าน
ค่าบริการการทำหนังสือสำคัญประจำตัว (CI) 75 หยวน
4.นำใบสำคัญการแจ้งความและ CI ไปยื่นที่กองตรวจคนเข้าเมืองของเมืองที่ท่านเดินทางเข้ามายังประเทศจีนภายใน 30 วัน เพื่อขอวีซ่าในการเดินทางกลับประเทศไทย

วีซ่าท่องเที่ยว 160 หยวน

วีซ่านักเรียนหรือทำงาน ครึ่งปี 400 หยวน
หนึ่งปี 800 หยวน