วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 818 view

การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย


การเดินทางกลับประเทศไทย


สถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจในการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ หากต้องการเดินทางกลับไทย ในการนี้ ขอให้ติดต่อฝ่ายกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ หรืออาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053


กรณีเจ็บป่วย

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจในการดำเนินการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เจ็บป่วยตามความเหมาะสม ในการนี้ขอให้ติดต่อฝ่ายกงสุลขอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรืออาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053

2. ผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถขึ้นเครื่องบิน และกลับประเทศไทยได้

 

กรณีถูกจับกุม คุมขัง หรือ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา


เมื่อถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือต่างๆ เจ้าหน้าที่สถานสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่จำเลย หรือผู้ถูกกล่าวหาสมควรได้รับ และจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือตามกฎหมายท้องถิ่น รวมถึงช่วยติดต่อญาติในประเทศไทย หรือติดต่อจัดหาล่าม หรือทนายความให้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามหรือทนายความผู้ถูกจับกุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ทั้งนี้ ในระหว่างรอการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ผู้ถูกจับกุม ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลทางกฎหมายในภายภาคหน้า อาทิ การลงนามในหนังสือรับผิดตามข้อกล่าวหา หรือหนังสือใด ๆ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ