วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,917 view

กฎหมายคนเข้า-ออกเมืองของจีน (ฉบับปรับปรุง)

Entry and Exit Law of People’s Republic of China

             สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้า-ออกเมืองของจีน (ฉบับปรับปรุง) Entry and Exit Law of People’s Republic of China ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยกฎหมายดังกล่าวได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้นสำหรับการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทต่างๆ และข้อกำหนดสำหรับการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ การขยายระยะเวลาพำนักในจีนและบทลงโทษเมื่อมีการละเมิดข้อกฎหมาย ดังนี้

            1. การขอวีซ่าและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนัก

               1.1 กำหนดให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสาธารณประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน เยี่ยมญาติ ติดต่อธุรกิจ ต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน พร้อมยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ฝ่ายจีนกำหนด (ข้อที่ 15)

                1.2 กรณีเร่งด่วนเหตุผลด้านมนุษยธรรม หรือได้รับเชิญจากทางฝ่ายจีนอย่างเร่งด่วน หรือ กรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจลงตรา (port visa authorities) ได้ โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน (ข้อที่ 20)

                1.3 ชาวต่างชาติที่จะเดินทางออกจีน จะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับใช้ผ่านแดน ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจ (ข้อที่ 27)

(ในกรณีหนังสือเดินทางหาย ต้องประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หรือสถานกงสุลใหญ่ในจีน เพื่อทำหนังสือสำคัญประจำตัว และแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อออก exit visa ให้ก่อน)

                1.4 ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในจีนระยะยาว อาทิ เพื่อการทำงานหรือเพื่อการอื่น เมื่อเข้ามาในจีนแล้ว ต้องยื่นขอใบอนุญาตการมีถิ่นพำนัก (residence permits) ต่อหน่วยงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า- ออก ภายใต้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลท้องถิ่น / รัฐบาลกลางภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เดินทางถึง โดยหน่วยงานจีนสามารถพิจารณาอนุญาตให้พำนักอยู่สำหรับการทำงานได้ตั้งแต่ 90 วัน – 5 ปี หรือ พำนักเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการทำงาน ได้ตั้งแต่ 180 วัน - 5 ปี (ข้อที่ 30)

               1.5 ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักต้องยื่นขอต่อหน่วย งานบริหารกำกับดูแลคนเข้า- ออก ภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ทั้งนี้ หากคำขอถูกปฏิเสธ จะต้องเดินทางออกจากจีนภายในวันที่ใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักหมดอายุ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจีน จะต้องไม่กระทำกิจกรรมใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การขอมีถิ่นพำนักในจีน (ข้อที่ 32 และ 37)

               1.6 ห้ามมิให้นายจ้างจีน จ้างชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับการทำงาน (ข้อที่ 41)

               1.7 หน่วยงานด้านการศึกษาของจีนจะเป็นผู้กำหนดระเบียบสำหรับขอบข่ายของงานและ ระยะเวลาในการทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ข้อที่ 42)

                1.8 การกระทำของชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี้ ถือว่าผิดกฎหมาย (ข้อที่ 43)

                    1) ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับการทำงาน

                    2) ทำงานเกินขอบข่ายที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน

                    3) นักศึกษาต่างชาติที่ทำงานเกินขอบเขตงานและจำนวนเวลา ตามที่ระบุไว้ในระเบียบสำหรับการทำงานของนักศึกษาต่างชาติ

            2. บทลงโทษทางกฎหมาย

                2.1 บุคคลที่ฝ่ายฝืนกฎหมายและกระทำการดังต่อไปนี้ จะถูกปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 หยวน และกรณีขั้นรุนแรง อาจถูกจำคุกตั้งแต่ 5 – 10 วัน และอาจถูกปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 หยวน

                     1) เข้า-ออกจีนโดยใช้เอกสารที่ปลอมแปลง หรือผิดกฎหมาย

                     2) เข้า-ออกจีน โดยใช้เอกสารสำหรับเข้า/ออก ของบุคคลอื่น

                     3) หลบหนีการตรวจค้นของด่านตรวจคนเข้าเมือง

                     4) เข้า-ออกจีน โดยผิดกฎหมาย

               2.2 ผู้ที่ได้รับวีซ่าหรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักโดยผิดกฎหมาย จะถูกปรับตั้งแต่ 2,000 – 5,000 หยวน และในกรณีขั้นรุนแรง อาจถูกจำคุกตั้งแต่ 10 – 15 วัน และอาจถูกปรับ 5,000 – 20,000 หยวน และสำหรับหน่วยงาน/นิติบุคคลที่กระทำการดังกล่าว จะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 หยวน (ข้อที่ 73)

               2.3 ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจีนอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการตักเตือน และอาจถูกปรับวันละ 500 หยวน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 หยวน และอาจถูกกักบริเวณ 5 – 15 วัน (ข้อที่ 78)

               2.4 ชาวต่างชาติที่ถูกเนรเทศออกจากจีน เนื่องจากละเมิดกฎหมาย กระทรวงความมั่นคงภายในของจีน จะไม่สามารถเดินทางเข้าจีนได้อีกเป็นเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ถูกเนรเทศ (ข้อที่ 81)

               ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์คนไทยทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศจีน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเข้า – ออกเมืองของจีนฉบับปรับปรุง โดยขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าประเทศจีนให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายคนเข้า – ออก เมืองของจีน ฉบับเต็ม (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ได้จาก http://cs.mfa.gov.cn/zlfg/flfg/gnfg/crjxg/t1054650.htm