วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 350 view

ประกาศ

เรื่อง  การทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

            ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือคำขอ เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่3)ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 นั้น

            สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินมีความพร้อมที่จะสามารถเปิดบริการในงานดังกล่าวฯ ให้กับ

คน ไทยได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือ เปลี่ยนเนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือบัตรชำรุดต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
  2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ค่าธรรมเนียม 5 หยวน

หาก ท่านใดที่มีความประสงค์จะทำบัตรประชาชน สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายทางโทรศัพท์ที่ นายมงคล สินสมบูรณ์ นายทะเบียน (โทรศัพท์มือถือ 131 7835 5499) หรือ นายอู๋ หยิ้งต๋า เจ้าหน้าที่เสมียน (โทรศัพท์มือถือ               135 5924 8076) ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557

 

 

                                                                                                สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน