กสญ. ณ เมืองเซี่ยเหมินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาชักจูงการลงทุน Thailand Investment Opportunities ครั้งที่ 3 ณ นครหนานชาง มณฑลเจียงซี

กสญ. ณ เมืองเซี่ยเหมินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาชักจูงการลงทุน Thailand Investment Opportunities ครั้งที่ 3 ณ นครหนานชาง มณฑลเจียงซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,219 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2558 สถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเซี่ยเหมิน ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครกว่างโจว จัดโครงการสัมมนาชักจูงการลงทุน Thailand Investment Opportunities ณ โรงแรม Shangri-La นครหนานชาง มณฑลเจียงซี โดยมีนางสาวพาชื่น พรมงคล กงสุลใหญ่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานฯ  และมีแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานพาณิชย์มณฑลเจียงซี ได้แก่ นาย Li Wenrao รองอธิบดีกรมการพาณิชย์ มณฑลเจียงซี นาย Fang Xiangjun ผอ. ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศกรมการพาณิชย์มณฑลเจียงซี และฝ่าย BOI ได้แก่ นางสุวรีย์ พัฒนวิทยากุล ผอ. สนง. BOI ณ นครกว่างโจว และนางบังอร ฐิตะไพศาลผล ผอ. กลุ่มบัตรส่งเสริม สนง. ส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย รวมถึงนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการจีน สื่อมวลชนท้องถิ่นต่างๆ

 งานสัมมนาฯ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจีนจะได้รับจาการลงทุนในประเทศไทย บริการต่าง ๆ ของ สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงนโยบายและสิทธิพิเศษเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 6 จังหวัดของไทย ซึ่งติดต่อกับชายแดนประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและนโยบาย Connectivity เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยต่อไป และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเจียงซีไปลงทุนที่ประเทศไทย 4 ราย ขณะที่มีผู้ประกอบการไทยมาลงทุนในมณฑลเจียงซีถึง 96 ราย ซึ่งไทยและมณฑลเจียงซียังมีศักยภาพและโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนการลงทุนร่วมกันอีกมาก

การสัมมนาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นช่วงจังหวะที่มณฑลเจียงซีผลักดันนโยบาย “ก้าวออกไป” และ Belt and Road Initiative ของ ปธน. สี จิ้น ผิง สอดรับกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนของไทย จึงมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเกินเป้าหมาย รวมทั้งให้ความสนใจซักถามข้อมูลอย่างจริงจัง โดยข้อซักถามของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านเหมืองแรในประเทศไทย รองลงมาคือด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการผลิตวัสดุนาโน (Nano material) และผู้ประกอบการบางส่วนก็มีข้อมูลและวางแผนเบื้องต้นที่จะไปลงทุนในประเทศไทยแล้ว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้ประกอบการเจียงซีจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทำความรู้จักรับทราบช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และ BOI เพื่อขอรับข้อมูลที่จำเป็นต่อไป 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ