การหย่า

การหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 4,042 view

 

การขอจดทะเบียนหย่าจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ เนื่องจาก ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน
            เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1.      คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2.      บันทึกการสอบสวน(โปรดมาให้การที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน)

3.      บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

4.      ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น)

5.      หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด 

6.      หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดง

7.      ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ว่าการอำเภอไทยฝ่ายละ 1 ฉบับ หรือฉบับที่ มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)

8.      รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีนหรือสัญชาติอื่น

1.      หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง

2.      รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

3.      ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง (ทะเบียนสมรส)

กำหนดเสร็จ  ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ

1.      กรณีการหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะปกครองบุตรคนใด หากตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

2.      กรณีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง