Visa

Visa

8 ก.ย. 2562

 泰王国驻厦门总领事馆

关于中国公民申请签证的有关规定

Visas Regulation for Chinese

 

旅游签证 (Tourist visa)                                                                                                              230  RMB

      

凡赴泰国旅游、访友和探亲者需办此类签证。旅游签证可在泰国停留不超过60 天。   申请人须准备的材料有:

          

 材料明细:

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                                                           (近6 个月内拍摄)                  

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)                                   (原件及复印件)                         

4. 已确认的往返机票或订票回执                                                              (复印件)                                                                                                                                                                         

5. 个人 不低于五千人民币/家庭不低于一万人民币的存款证明        (复印件)     

  (如以家庭为单位,需出示关系证明,比如户口本或结婚证复印件等) 

6. 泰国酒店预订单               

7. 如果有未满18 周岁的小孩随行,需附上英文随行说明函及小孩出生证或户口本证明。

  

 

备注 :1. 签证申请需要 3 个工作日。(工作时间:星期一至星期五上午9.00-11.30)

        2.  签证费不可退。 

        3.  本总领事馆保留增加所需文件的权力。

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารยื่นประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติจีน

 

ประเภทวีซ่า TOURIST

 

วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 60 วันมีอายุการใช้งาน 3 เดือนเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม 230 หยวน

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ                                                                                  

1.แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก                    

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา    

4. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 5, 000 หยวน/คน 10,000 หยวน/ครอบครัว

   (แสดงหลักฐานการเป็นครอบครัวกัน เช่น สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนสมรส)

6. หลักฐานการมีที่พักในราชอาณาจักร

7. หนังสือรับรองการเดินทางของผู้ร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจากผู้ปกครองพร้อมสำเนาสูจิบัตร

 

 

หมายเหตุ : * เวลาการตรวจลงตรา 3 วันทำการหากเอกสารครบถ้วน

              ** ไม่คืนค่าธรรมเนียม

              *** สกญ. สงวนสิทธ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 泰王国驻厦门总领事馆

关于中国公民申请签证的有关规定

Visas Regulation for Chinese

 

过境签证 (Transit visa)                                                                                                      180  RMB/

       凡经过泰国前往第三国家,参加竞技比赛,需办理此类签证。每次可在泰国停留不超过30天。签证有效期3个月,申请人须准备的材料有:

过境转机材料明细:

 

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                             (近6 个月内拍摄)                        

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)           (原件及复印件)                         

4. 已确认的进入和离开泰国前往第三国家的机票或订票回执   

5.  不低于两千人民币的存款证明                 

6. 已申请的第三国家签证复印件     

7.  泰国酒店预订单(如需在泰国停留)             

 

体育竞赛 材料明细:

 

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                             (近6 个月内拍摄)                        

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)           (原件及复印件)                         

4. 已确认的往返机票或订票回执   

5. 泰方组委会的邀请函或担保函

 

 

备注 :1. 签证申请需要 3 个工作日。(工作时间:星期一至星期五上午9.00-11.30)

        2.  签证费不可退。 

        3.  本总领事馆保留增加所需文件的权力。

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวีซ่า TRANSIT

 

วีซ่าประเภทนี้ออกให้แก่ผู้ร้องที่ประสสงค์จะเดินทางผ่าน ปทท. เพื่อไปประเทศที่สามหรือผู้รองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในไทย วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 3 เดือน เดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียวและระยะเวลาพำนักไม่เกิน 30 วัน ค่าธรรมเนียม 180 หยวน/ครั้ง

กรณีเดินทางผ่าน เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                                    

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก                    

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา    

4. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานการเดินทางที่ผ่าน ปทท. ไปยังประเทศที่สาม

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 2, 000 หยวน

6. สำเนาวีซ่าของประเทศที่สาม

7. หลักฐานการมีที่พักในราชอาณาจักร(กรณีแวะพัก)

 

กรณีเข้ามาเพื่อแข่งขันกีฬา เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                                    

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก                    

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา    

4. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน

5. หนังสือเชิญหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้จัดการแข่งขันในประเทศไทย

 

 

หมายเหตุ : * เวลาการตรวจลงตรา 3 วันทำการหากเอกสารครบถ้วน

              ** ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา

              *** สกญ. สงวนสิทธ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

泰王国驻厦门总领事馆

关于中国公民申请签证的有关规定

Visas Regulation for Chinese

 

非移民商务签证  (Non-Immigrant B)                                               三个月 单次签证费用      450  RMB

                                                                                                                     一年多次签证费用          1,200  RMB

         凡赴泰为联系业务、进行商务活动需办此类签证。分三个月单次和一年多次往返两种。每次入境可停留不超过 90 天。申请人须准备的材料有:

材料明细:

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                                                           (近6 个月内拍摄)                  

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上、如果申请1年多次往返有效期18个月以上)                             

4. 已确认的往返机票或订票回执

5. 不低于一万五人民币的存款证明

6. 中方公司的英文证明/担保函  (原件)    

[仔细说明:申请者的姓名、护照号、职位、赴泰目的、泰方邀请公司的名称、在泰停留时间、使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。]

7. 中方公司营业执照  [须盖公司原章]      (复印件)           

泰方资料:

 1. 泰方单位给领馆出具的正式的泰文或英文担保函   (原件 )        

  [详细说明:被邀请人的姓名、护照号、职务、赴泰目的及停留时间, 使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还  必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。]

 2. 泰方签字人的泰国身份证复印件  [如果邀请人非泰籍人士须提供该人的护照复印件、护照上需有效3个月 以上泰国签证的复印件及其在泰国工作许可证复印件。

 3. 泰方邀请公司营业执照、企业登记证 (包括股东名单、工厂经营许可证等)

 

U 如果需要申请一年多次往返商务签证(Non B 1 year Multiple Entry),需附上需要一年多次往返的详细说明和行程计划明细表。

 

 

U 以上所有复印件必须泰方邀请人签名及盖公司原章。

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวีซ่า Non-Immigrant B

กรณีเข้ามาติดต่อชั่วคราวหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย สามารถขอวีซ่าประเภทนี้มีแบบเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียวและหลายครั้งและมีระยะเวลาพำนัก 90 วัน/ครั้ง  ค่าธรรมเนียม  450  หยวน  และ 1200 หยวน

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                                     

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก                   

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากประสงค์ขอวีซ่า 1 ปี Multiple อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือน               

4. สำเนาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ                                                                                                      

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 15, 000 หยวน/คน                                            

6. หนังสือรับรองถึง สกญ. ของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ ณ ประเทศต้นทาง (ภาษาอังกฤษ)             

(ระบุชื่อ-สกุล เลขที่หนังสือเดินทาง ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การเดินทาง  ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ ระยะเวลาต่างๆ )

7. สำเนาใบอนุญาติประกอบธุรกิจของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร้อง                                            

8. หนังสือรับรองถึง สกญ. จากบริษัทไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย   (ระบุชื่อ-สกุล เลขที่หนังสือเดินทาง ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การเดินทาง  ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อ ระยะเวลาต่างๆ )

9. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม  (กรณีเป็นคนต่างด้าว ต้องเป็นสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า

และใบอนุญาติทำงาน)                                                                                                                    

10. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล /ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน ) / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (หากมี)     

 

กรณียื่นขอวีซ่าประเภท 1 ป๊ Multiple Entry ต้องมีเอกสารแสดงเหตุผลจำเป็นและแผนการเดินทางที่ชัดแจน                          

 

หมายเหตุ : * สำเนาเอกสารต้องลงนามของผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ตัวจริง)

             

 

                 

 

 

非移民商务签证  (Non-Immigrant B)                                                                    费用      450  RMB

                                                                                                                   

         凡赴泰工作需办此类签证,可以在泰国停留  90天。申请者到泰国后需去劳工部申请工作许可证,然后再去移民局延长签证期限。申请人须准备的材料有:

材料明细:

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                                                           (近6 个月内拍摄)                  

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)                                   (原件及复印件)                         

4. 已确认的机票或订票回执

5. 不低于一万五人民币的存款证明

6. 学历学位和工作经验证明复印件   

7. 工作合同 复印件(详细的工作职位、月薪、工作年限等信息)

泰方资料:

 1. 泰方用人单位给领馆出具的正式的泰文或英文担保函   (原件 )        

  [详细说明:被邀请人的姓名、护照号、职务、赴泰工作时间, 使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。]

 2. 泰方签字人的泰国身份证复印件  [如果邀请人非泰籍人士须提供该人的护照复印件、护照上需有效3个月 以上泰国签证的复印件及其在泰国工作许可证复印件。

 3. 泰方邀请公司营业执照、企业登记证 (包括股东名单、工厂经营许可证等)

4. 泰国劳动局审批的工作许可证明或者劳工部门向用人单位出具的允许聘用外籍员工

的许可文件。                       

5. 用人单位所有的外籍员工明细表

 

如果是在学校或教育部门当老师或工作的还需出示无犯罪记录证明

 

 

 

U 以上所有复印件必须泰方邀请人签名及盖单位原章。

U凡停留超过90天,需等待泰国公安局调查结果30天。

 

 

 

 

 

 

  กรณีเข้ามาทำงานในประเทศไทย

        มีอายุการใช้งาน 3 เดือน  ค่าธรรมเนียม 450 หยวน เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท

คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จาก สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อหน่วยงานคนต่างด้าว เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้ไปติดต่อ ตม. ไทยเพื่อขอ residence permit

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                                        

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก           

3 .หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา                                                   

4. สำเนาใบตั๋วเครื่องบินเข้าประเทศไทย                                                                                            

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 15, 000 หยวน/คน                                              

6. หลักฐานวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน            

7. สำเนาสญญาจั้งงานที่ระบุบตำแหน่ง เงินเดือน และระยะเวลาการทำงานต่างๆ                                                      

8. หนังสือรับรองจากบริษัทในไทยที่ว่าจ้าง ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงานและระยะเวลาการว่าจ้าง เป็นต้น  (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)                                     

9. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นคนต่างด้าว ต้องเป็นสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า

และใบอนุญาติทำงาน)                                                                                                                    

10. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน ) / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (หากมี)                                                                   

11. คำขอรับใบอนุญาติทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท. 3) หรือสำเนาหนังสืออนุมัติให้จ้างบุคคลดังกล่าวจากกรมจัดหางาน หรือสำเนา Work permits              

12. สำเนารายชื่อพักงานคนต่างด้าวในบริษัททั้งหมด

กรณีเข้ามาทำงานเป็นครูหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีหนังสือแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากประเทศต้นทาง                                                                            

 

หมายเหตุ : * สำเนาเอกสารต้องลงนามของผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ตัวจริง)

               *** บุคคลที่ประสงค์เข้าไปพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องรอผลตรวจสอบประวัติ

                    และพฤติกรรมประมาณ 30 วัน

 

泰王国驻厦门总领事馆

关于中国公民申请签证的有关规定

Visas Regulation for Chinese

非移民商务签证  (Non-Immigrant IB)                                                                    费用      450  RMB                                                                                    

         凡赴泰投资BOI 项目或者在泰国BOI 注册公司工作的需办此类签证,可以在泰国停留  90天。申请者到泰国后需去申请工作许可证,然后再去移民局延长签证期限。申请人须准备的材料有:

材料明细:

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                                                           (近6 个月内拍摄)                  

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)                                   (原件及复印件)                         

4. 已确认的机票或订票回执

5. 不低于一万五人民币的存款证明

6. 学历学位和工作经验证明复印件   

7. 工作合同 复印件(详细的工作职位、月薪、工作年限等信息)

泰方资料:

 1. 泰方用人单位给领馆出具的正式的泰文或英文担保函   (原件 )        

  [详细说明:被邀请人的姓名、护照号、职务、赴泰工作时间, 使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。]

 2. 泰方签字人的泰国身份证复印件  [如果邀请人属于非泰籍人士须提供该人的护照复印件、护照上需有效3个月 以上泰国签证的复印件及其在泰国工作许可证复印件。

 3. 泰方邀请公司营业执照、企业登记证 (包括股东名单、工厂经营许可证等)

4. 泰国BOI向用人单位出具的聘用外籍员工的许可文件。                       

5. 用人单位所有的外籍员工明细表

 

U 以上所有复印件必须泰方邀请人签名及盖单位原章。

U凡停留超过90天,需等待泰国公安局调查结果30天。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวีซ่า Non-Immigrant IB

 กรณีเข้ามาทำงานในบริษัทเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากBOI สามารถขอวีซ่าประเภทนี้

        มีอายุการใช้งาน 3 เดือน  ค่าธรรมเนียม 450 หยวน เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท

คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “IB”) จาก สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อหน่วยงานคนต่างด้าว เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้ไปติดต่อ ตม. ไทยเพื่อขอ residence permit

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                                        

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก           

3 .หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา                                                   

4. สำเนาใบตั๋วเครื่องบินเข้าประเทศไทย                                                                                            

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 15, 000 หยวน/คน                                              

6. หลักฐานวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน            

7. สำเนาสญญาจั้งงานที่ระบุบตำแหน่ง เงินเดือน และระยะเวลาการทำงานต่างๆ                                                      

8. หนังสือรับรองจากบริษัทในไทยที่ว่าจ้าง ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงานและระยะเวลาการว่าจ้าง เป็นต้น  (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)                                     

9. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นคนต่างด้าว ต้องเป็นสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า

และใบอนุญาติทำงาน)                                                                                                                    

10. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน ) / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (หากมี)                                                                   

11. สำเนาหนังสือรับรองจาก BOI แบบรายชื่อบุคคล         

12. สำเนารายชื่อพักงานคนต่างด้าวในบริษัททั้งหมด

                                                                     

หมายเหตุ : * สำเนาเอกสารต้องลงนามของผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ตัวจริง)

               *** บุคคลที่ประสงค์เข้าไปพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องรอผลตรวจสอบประวัติ

                    และพฤติกรรมประมาณ 30 วัน

 

 

 

泰王国驻厦门总领事馆

关于中国公民申请签证的有关规定

Visas Regulation for Chinese

非移民商务签证  (Non-Immigrant ED)                                                                    费用      450  RMB                                                                                             

         凡赴泰为留学、实习、培训的需办此类签证。签证有效期3个月, 单次入境可以在泰国停留不超过90天。申请人须准备的材料有:

 

基本材料:

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照(近6 个月内拍摄)                   

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)(原件及复印件)                         

4. 已确认的机票或订票回执

5. 不低于一万五人民币的存款证明

6. 无犯罪记录证明

基础教育阶段需提交材料:

7.  泰方学校出具的签证申请说明书(注明申请人姓名,护照号、学习期限和所学专业 等方面信息。使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。)                            

8. 泰方签字人的泰国身份证 或护照复印件                                    

9. 泰方学校的注册文件和办学许可证  复印件

10. 相关教育局出具的允许招收外籍学生的文件

高等教育阶段需提交材料:

7.  泰方院校出具的录取说明书(注明申请人姓名,护照号、学习期限和所学专业 等方面信息。使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。)                            

8. 泰方签字人的泰国身份证 或护照复印件                                    

9. 泰方高校的注册文件和办学许可证  复印件

10. 最高学位或学历证明

学习语言或者其他技能比如潜水、泰拳或者泰国厨艺培训需提交材料:

7.  泰方培训学校出具的说明书(注明申请人姓名,护照号、学习期限等方面信息。使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。)                            

8. 泰方签字人的泰国身份证 或护照复印件                                    

9. 泰方培训学校的注册文件和办学许可证  复印件

10. 泰国当地相关教育局出具的担保文件

 

 

实习(学制内实习)、参加研讨会培训或者国际组织的研讨会,需提交材料:

 7.  泰方实习院校、公司、研讨会主办方或国际组织出具的说明书(注明申请人姓名,护照号、参加项目及停留时间等方面信息。使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。)                            

8. 单位签字人的泰国身份证 或护照复印件                                    

9. 泰方实习院校、公司、主办方的注册文件或办学许可证  复印件

 

U 以上所有复印件必须泰方邀请人签名及盖单位原章。

U凡停留超过90天,需等待泰国公安局调查结果30天。

 

 

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- ED)               

   ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการศึกษา มีอายุการใช้งาน 3 เดือน และระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ค่าธรรมเนียม  450  หยวน

เอกสารพื้นฐานที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                                        

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก           

3 .หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา                                                   

4. สำเนาใบตั๋วเครื่องบิน                                                                                            

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 15, 000 หยวน/คน                                              

6. หนังสือรับรองอาชญากรรมจากประเทศต้นทาง

 การเข้ามาเพื่อการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน                                                                       

7. หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือเอกสารการรับเข้าศึกษาออกโดยสถาบันการศึกษา ใน ปทท.

   ต้องระบุชื่อนักศึกษา สาขาวีชา หลักสูตร ระยะเวลาต่างๆ                        

8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                  

9. สำเนาใบอนุญาตการจัดตั้งดรงเรียน/สถาบันการศึกษา

10 .หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี้ยวข้อง

 

 

        การเข้ามาเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา                                                                     

7. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือเอกสารการรับเข้าศึกษาออกโดยสถาบันการศึกษา ใน ปทท.

   ต้องระบุชื่อนักศึกษา สาขาวีชา หลักสูตร ระยะเวลาต่างๆ                        

8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                  

9. สำเนาใบอนุญาตการจัดตั้งดรงเรียน/สถาบันการศึกษา

10 .เอกสารแสดงผลการศึกษา

 

การเข้ามาเพื่อเรียนภาษาและทักษะอื่น เช่นดำน้ำ มวยไทย อาหารไทย                                                                     

7. หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือเอกสารการรับเข้าศึกษาออกโดยสถาบันการศึกษา ใน ปทท.

   ต้องระบุชื่อนักศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาต่างๆ                       

8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                   

9. สำเนาใบอนุญาตการจัดตั้งดรงเรียน/สถาบันการศึกษา

10 .หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี้ยวข้อง

 

การเข้ามาเพื่อฝึกงานกับบริษัทเอกชนโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา หรือการฝึกอบรมระยะสั้นกับองค์กรระหว่างประเทศ                                                                  

7. หนังสือรับรองการฝึกงานจากสถานศึกษา /บริษัท/องค์กรระหว่างประเทศ           

8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                   

9. สำเนาใบอนุญาตการจัดตั้ง สถาบันการศึกษา /บริษัท/องค์กรระหว่างประเทศ

 

 

หมายเหตุ : * สำเนาเอกสารต้องลงนามของผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ตัวจริง)

               *** บุคคลที่ประสงค์เข้าไปพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องรอผลตรวจสอบประวัติ

                    และพฤติกรรมประมาณ 30 วัน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泰王国驻厦门总领事馆

关于中国公民申请签证的有关规定

Visas Regulation for Chinese

非移民商务签证  (Non-Immigrant O)                                                                    费用      450  RMB                                                                                    

         凡赴泰为探亲、当义务志愿者、医疗或者其他目的,需办此类签证。每次可在泰国停留 不超过90 天。申请人须准备的材料有:

基础材料明细:

1. 签证申请表                                                                                            

2. 2 寸彩色白底近照                                                                           (近6 个月内拍摄)                  

3. 护照或旅行证件(有效期6 个月以上)                                   (原件及复印件)                         

4. 已确认的机票或订票回执

5. 不低于一万五人民币的存款证明

6. 在泰国的住宿证明,比如房产证、酒店预订单或者租房证明等

7. 根据赴泰目的提供相应的材料:

   7.1探亲(探望泰国籍的子女、配偶或父母;探望在泰国取得居住许可的人员)

         - 在泰居住的亲属给领馆出具的泰文或者英文说明函          (原件) 

- 与在泰亲属的关系证明(经过官方认证的户口本、出生证或结婚证等)原件

         - 在泰居住亲属的泰国身份证、户口本复印件[如果邀请人为非泰籍人士,须提供该人的护照复印件、护照上有效期3个月以上的泰国签证的复印件及其在泰国工作许可证] 复印件

  7.2 义务志愿者(在非政府组织、慈善机构或协会当志愿者,且无工资收入的人员)

        -  在泰非政府组织、慈善机构或协会 出具的说明书(注明申请人姓名,护照号、参加项目及停留时间等方面信息。使用印有该单位抬头的信纸打印、并附有该单位的地址及电话、此信还必须加盖单位公章、负责人签字及签字人的姓名和职务。)                            

-   单位签字人的泰国身份证 或护照复印件                                    

- 在泰非政府组织、慈善机构或协会的注册文件或登记许可证  复印件

- 泰国工作证(已在泰国非政府组织和慈善机构过的,需要再次办理入泰签证)

 7.3 医疗(在泰国治疗超过60天的人员)

      - 泰方医院/医疗机构给领馆出具的说明函 原件 并附上签证人的身份证复印件

      - 泰方医院的法定注册文件 复印件

 

 

U 以上所有复印件必须泰方邀请人签名及盖单位原章。

U凡停留超过90天,需等待泰国公安局调查结果30天。

 

 

 

 

 

การตรวจลงตราเพื่อการอื่น (Non - O)                          

ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามครอบครัว หรือเป็นผู้อาสาสมัครในองกรค์ต่างๆ โดยไม่มีค่าจ้าง หรือรักษาพยาบาล ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ค่าธรรมเนียม  450  หยวน

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์                                                                           

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา                       

4. สำเนาตั๋วเครื่องบินไป- กลับหรือหลักฐานแสดงการเดินทาง

5 หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 15,000 หยวน/คน            

6. หลักฐานการมีที่พักในราชอาณาจักร                                   

7. เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง                                                      

7.1 กรณีเข้ามา เยี่ยมญาติที่มีสัญชาติไทยหรือคนที่มีถิ่นพำนักในไทย

เอกสารประกอบด้วย:

- หนังสือรับรองจากผู้เชิญจากบุคคลพำนักในไทย

- หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร คู่สมรส (สูติบัตร / ใบทะเบียนสมรส/ทะเบียนบ้าน ที่ผ่านการรับรอบมาแล้ว)
- หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (เช่น สำเนาบัตร ปชช.  สำเนาทะเบียนบ้าน) (กรณีผู้เชิญไม่ใช่คนสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าไทยที่ยังมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุการใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย)

7.2 กรณีเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้อาสาสมัครในองกรค์/สมาคมต่างๆ

- หนังสือรับรองการเป็นผู้อาสาสมัครจากองกรค์/สมาคม/มูลนิธิ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามขององกรค์/สมาคม/มูลนิธิ

- ใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม/องกรค์/มูลนิธิ

7.3 กรณี

หมายเหตุ : * สำเนาเอกสารของโรงเรียนจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ตัวจริง)

                ** เอกสารดังกล่าวต้องเตรียมไว้ 3 ชุด

                *** บุคคลที่ประสงค์เข้าไปพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องรอผลตรวจสอบประวัติ

                    และพฤติกรรมประมาณ 30 วัน