กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พบหารือกับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พบหารือกับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 11,048 view

      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน เข้าพบนายหลี หลิน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลฝูเจี้ยนในมิติต่าง ๆ

      ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลฝูเจี้ยนด้านการค้า การลงทุน และสาขาเป้าหมายการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่

  1. การท่องเที่ยวและบริการ ไทยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะสั้น และกลาง ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ และเชิญชวนให้ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้น
  2. เศรษฐกิจสีเขียว โดยไทยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งสอดคล้องกับมณฑลฝูเจี้ยนที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างสมดุลที่สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศของไทย
  3. 3. เศรษฐกิจดิจิทัล โดยที่จีนมีจุดแข็งและขีดความสามารถทางด้านสื่อสาร คมนาคม และ โลจิสติกส์ ซึ่งไทยประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับจีนในสาขาดังกล่าว รวมดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากจีนในสาขานี้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

4. เศรษฐกิจทางทะเล โดยที่จีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ และไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงที่ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจีน จึงสามารถส่งเสริมความร่วมมือในสาขาดังกล่าวร่วมกันได้

       นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลฝูเจี้ยน และการผลักดันคู่ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับจังหวัดชลบุรี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ