งานสัมมนา “Door Knocking: Connecting Thailand’s Potential and Opportunities with Fujian” ณ นครฝูโจว

งานสัมมนา “Door Knocking: Connecting Thailand’s Potential and Opportunities with Fujian” ณ นครฝูโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 258 view

      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกว่างโจว และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) นครฝูโจว จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย “Door Knocking: Connecting Thailand’s Potential and Opportunities with Fujian” ณ นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เพื่อให้ข้อมูลแก่วิสาหกิจจีนเกี่ยวกับศักยภาพของไทยมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อชี้ช่องทางและเชื่อมโยงโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับวิสาหกิจจีนในนครฝูโจวและมณฑลฝูเจี้ยน

      ในช่วงพิธีเปิดการสัมมนา นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการลงทุนของจีน เนื่องจากความพร้อมและความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม โครงข่ายด้านสื่อสารและดิจิทัล ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี โดยไทยพร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักลงทุนจีน เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ในส่วนของนายพาน เหว่ย ประธาน CCPIT นครฝูโจว กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของนครฝูโจวซึ่งมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงเป็นอันดับที่ 1 ของมณฑลฝูเจี้ยน และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและสอดคล้องกับความต้องการด้านการลงทุนของไทยในหลายสาขา

      ในช่วงการบรรยาย ผู้บริหารหน่วยงานทีมประเทศไทยได้ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอ ได้แก่ (1) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวถึงโอกาสการขยายตลาดของสินค้าไทยในจีน สินค้าไทยที่มีศักยภาพ และการเพิ่มพูนการค้าระหว่างไทยกับมณฑลฝูเจี้ยนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (2) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว กล่าวถึงศักยภาพของภาคการเกษตรของไทย และแนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดจีนผ่านการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร องค์ความรู้ด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกว่างโจว กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในไทยและสิทธิประโยชน์พื้นฐานในกลุ่มกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของ BOI และ (4) รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกว่างโจว กล่าวถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของไทยเพื่อขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

      การสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้แทนบริษัทจีนหลายสาขา อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน เทคโนโลยีการเกษตร ประมง อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือนอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวและบริการเข้าร่วมกว่า 30 ราย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ